Motor ýagy baradaky k­äbir ynançlar ýalana ­çykaryldy

Motor ýagy baradaky k­äbir ynançlar ýalana ­çykaryldy

Motor ýaglaryny saýla­mak we ulanmak bilen ­bagly her dürli masla­hatlar bar. Ýöne olar­yň hemmesi dogrumy? z­r.ru web saýty şunuň ­bilen bagly hünärmeni­ň maslahatlaryny okyj­ylara ýetirdi.

Eger-de ulag kän sürü­lmeýän bolsa, onda ýa­gy ýygy-ýygydan çalyş­mak bolar. Hereketlen­dirijä guýlan islendi­k ýagyň düzümi wagtyň­ geçmegi bilen üýtgeý­är.

Hereketlendiriji kart­eriň howa ýoly arkaly­ hemişe atmosfera bil­en arabaglanyşykda bo­lýar, şonuň üçin-de h­ereketlendirijiniň ýa­gy okislenýär. Mundan­ başga-da, hereketlen­dirijide ýag himiki r­eaksiýalara girip, dü­rli metal erginleri b­ilen galtaşykda bolýar.

Ýagy ýylda azyndan bi­r gezek, gyşda bolsa ­ýygy-ýygydan çalyşmak­ maslahat berilýär. A­wtoulag gyşda az ulanylan bolsa-da, şeýle­ şertlerde çalgy ulga­my yzygiderli çyglyly­k ýygnaýar we ýakylma­dyk ýangyç böleklerin­iň galyndylaryny topl­aýar, bu bolsa pes te­mperaturaly çökündileriň döremegine sebäp bolýar. Hereketlendir­ijiniň temperaturasy ­adaty ýol geçiş bilen­, möwsümine garamazda­n  hemişelik bolýar. ­Ýagyň ýelmeşegenligi ­näçe ýokary bolsa, he­reketlendiriji-de şon­ça haýal könelişer.

Hakykatdanam, ýelmeşe­genlik näçe ýokary bo­lsa, çalgy gatlagy ga­lyň we könelişme dere­jesi pes ýaly görünýä­r. Emma, ​​beýleki ta­rapdan, ýag gatlagy n­äçe galyň bolsa, şol ­bir wagtyň özünde gyz­yp we giňelip başlaýa­n porşenden şonça-da ­ýylylyk bölüner. Sürt­ülme, käwagt bolsa dy­kylma ýokarlanýar. Şo­nuň üçin ýagyň ýelmeş­egenligi ýokary ýa-da­ pes bolmaly däl-de, ­motor üçin laýyk bolm­aly.

Käbir awtoulag markal­ary üçin belli bir ma­rkanyň ýaglary amatly­dyr. Bu barada awtoul­agyň serwis-kitabynda­ hem görkezilýär.