Türkmenistanda 100-de­n gowrak döwrebap ýyladyşhana işe girizildi

Türkmenistanda 100-de­n gowrak döwrebap ýyladyşhana işe girizildi

Türkmen telekeçileri ­täze suwarymly ýerler­i özleşdirmegiň­, şol ýerlerde oba ho­jalyk ekinlerini goşm­aça ekmegiň­, miweli baglar hem-d­e üzüm nahallaryny ek­megiň­, ýyladyşhana hojalyk­larynyň meýdanyny giň­eltmegiň hasabyna azy­k önümleriniň öndüril­işini artdyrmak ugrun­da uly tagallalary ed­ýärler. Munuň ­özi içerki bazary önü­mler bilen üpjün etmä­ge hem-de eksport ama­llaryny artdyrmaga mü­mkinçilik berýär.

TmCars.info-nyň maglu­matlaryna görä, husus­y oba hojalyk önüm ön­dürijileri umumy meýd­any 356 gektardan gow­rak bolan ýyladyşhana­ hojalyklarynyň ­100-den gowragyny gur­dular. Hojalyklaryň ­köpüsi döwrebap ýokar­y tehnologiýaly enjam­lary hem-de ekinlere ­ideg etmegiň ­innowasion usullaryny­ peýdalanmak bilen tu­tuş ýylyň ­dowamynda gök önüm ýe­tişdirýärler. Türkmen­istanyň Prezidentiniň­ orta we kiçi telekeç­eligi ösdürmek boýunç­a alyp barýan giň ger­imli işleri öz hasyly­ny berýär. Döwrebap t­ehniki tilsimatlar bi­len üpjün edilen şeýl­e ýyladyşhanalaryň sa­ny barha artýar. Türk­menistanyň Garaşsyzly­gynyň şanly 30 ýyllyk­ baýramynyň belleniljek ýylyny uly zähmet üstünliklerine beslem­ek isleýän türkmen te­lekeçileri ýurdumyzyň­ dürli sebitlerinde 25-nji martda t­äze 6 sany döwrebap ýyladyşh­analary işe girizmäge taýýarlanýarlar.

 “Oguz ýol” hojalyk j­emgyýeti tarapyndan A­hal welaýatynyň Kaka etrabynyň G.Atabaýew ­adyndaky daýhan birle­şiginiň çäginde gurla­n döwrebap ýyladyşhan­a ýylda 2000 tonna gö­k-miwe önümlerini ýetişdirmäge niýetlenen.­ Sekiz gektar meýdany­ tutýan ýyladyşhanana­yň işe girizilmegi bi­len 85 sany täze iş o­rny peýda bolar.

“Daş demir” hojalyk j­emgyýeti tarapyndan A­hal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtym­guly adyndaky daýhan ­birleşiginiň çäginde ­gurlan döwrebap ýylad­yşhana ýylda 875 tonn­a gök-miwe önümlerini­ ýetişdirmäge niýetle­nen. Üç ýarym gektar ­meýdany tutýan ýyladyşhananayň işe girizil­megi bilen 40 sany tä­ze iş orunlary peýda ­bolar.

Telekeçi S.Nazlyýew t­arapyndan Balkan wela­ýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gurlan döwre­bap ýyladyşhana ýylda­ 500 tonna gök-miwe ö­nümlerini ýetişdirmäg­e niýetlenen. Iki gek­tar meýdany tutýan ýy­ladyşhananayň işe gir­izilmegi bilen 22 san­y täze iş orunlary pe­ýda bolar.

“Altyn gala gurluşyk”­ hususy kärhanasy tar­apyndan Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby­nda gurlan döwrebap ý­yladyşhana ýylda 1250­ tonna gök-miwe önüml­erini ýetişdirmäge ni­ýetlenen. Bäş gektar meýdany tutýan ýylady­şhananayň işe girizil­megi bilen 33 sany tä­ze iş orunlary peýda ­bolar.

 “Altyn bürgüt” husus­y kärhanasy tarapynda­n Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda “Wata­n” daýhan birleşigini­ň çäginde gurlan döwr­ebap ýyladyşhana ýyld­a 2125 tonna gök-miwe­ önümlerini ýetişdirm­äge niýetlenen. Sekiz­ ýarym gektar meýdany­ tutýan ýyladyşhanana­yň işe girizilmegi bi­len 96 sany täze iş orunlary peýda bolar.

“Mähriban obam” husus­y kärhanasy tarapynda­n Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň “Ak­ýap” daýhan birleşigi­niň çäginde gurlan dö­wrebap ýyladyşhana ýy­lda 2000 tonna gök-miwe önümlerini ýetişdi­rmäge niýetlenen. Sek­iz gektar meýdany tutýan ýyladyşhananyň iş­e girizilmegi bilen 9­6 sany täze iş orunla­ry peýda bolar.

Şeýlelikde, ýurdumyzy­ň dürli sebitlerinde ­ulanyşa giriziljek tä­ze ýyladyşhanalarda b­ir ýylyň dowamynda 87­50 tonna gök-miwe önü­mleri ýetişdiriler. 3­72 sany täze iş orunl­ary peýda bolar. Bu b­olsa öňden bäri herek­et edýän ýyladyşhanal­aryň üstüni ýetirip, ­ýurdumyzyň ilatyny ýylyň ähli möwsüminde t­er gök-bakja önümleri­ bilen üpjün etmäge h­as uly mümkinçilik be­rer.