Dünýäde smartfon önümçiligi şu çärýekde 6% azalar

Dünýäde smartfon önümçiligi şu çärýekde 6% azalar

Apple iPhone 12 tapgyrynyň smartfonlarynyň oňyn satuwy, şeýle-de hytaý öndürijileriniň ABŞ-nyň Huawei kompaniýasyna garşy girizen sanksiýalaryna jogap hökmünde agressiw strategiýasy netijesinde, şu çärýek dünýäde smartfon önümçiligi geçen çärýek bilen deňeşdirilende, 6% azalar. Ýanwar aýyndan mart aýy aralygynda jemi 342 mln gurluş öndüriler. Şeýle maglumatlar TrendForce analitik kompaniýasy tarapyndan neşir edilen çaklamada getirilýär. Analitikler bu görkezijiniň ýyllyk aňlatmasynda 25% ösüşe laýyk gelýändigini belleýärler diýip, ixbt.com habar berýär.

Adatça, birinji çärýekde smartfon önümçiliginiň öňki çärýek bilen deňeşdirilende, takmynan, 20% azalmak ýörelgesi bardy. Isleg geçen ýylyň dördünji çärýeginiň iň ýokary möwsüm derejesinden pese gaçýar. Ýöne şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleriniň beýleki möwsüme dahylly bolmazlygyna garaşylýar.
Analitikler pandemiýanyň gowşamagy bilen 2021-nji ýylyň galan böleginde pudak kem-kemden dikeler diýip çaklaýarlar. Enjamlaryň çalşylmagyna bolan döwürleýin islegi hem-de ösüp barýan sebitleriň islegini göz öňünde tutup, TrendForce 2021-nji ýylda smartfon önümçiliginiň umumy göwrüminiň 1,36 mlrd birlige ýetjekdigini çaklaýar. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 9% köpdür.