Maý aýynda Saud Arabystany daşarky howa gatnawlaryny dikelder

Maý aýynda Saud Arabystany daşarky howa gatnawlaryny dikelder

17-nji maýdan Saud Arabystany daşary ýurtlar bilen howa gatnawyny dikeldýär hem-de ýurduň çägindäki ähli howa menzillerini açýar. Bu barada TASS Saudi Gazette neşirine salgylanyp habar berýär.

Neşir Saud Arabystanynyň Raýat awiasiýasynyň Baş müdirliginiň ýaýradan habarnamasynda ýokary ýolbaşçylar tarapyndan kabul edilen koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ähli teswirnamalarynyň we çäreleriň berjaý edilmeginiň zerurdygyny belleýär. Howa gatnawynyň gaýtadan dikeldilmegi daşary ýurtlaryň ählisine degişli bolmaz, diňe sanitariýa edaralary tarapyndan tassyklanan ýurtlara howa gatnawlary açylar.
29-njy ýanwarda Saud Arabystanynyň häkimiýeti deňiz portlarynyň we gury ýer serhet nokatlarynyň açylmagynyň 31-nji martdan 17-nji maýa çenli yza süýşürilendigini habar berdi.
Häzirki kabul edilen çözgüdiň Patyşalygyň Saglygy goraýyş ministrliginiň koronawirusa garşy sanjym öndürijileriň sanjymlaryň öz wagtynda iberilmegini üpjün edip bilmeýändigine esaslanyp kabul edendigi bellenilýär.
Saud Arabystanynyň Saglygy goraýyş ministrligi öz çäginde täze görnüşli koronawirusa garşy britan-şwed AstraZeneca, Amerikanyň Moderna we Pfizer kompaniýasy, şeýle hem Germaniýanyň BioNTech kompaniýasy tarapyndan öndürilen sanjymlaryny ulanmaga rugsat berdi.