Serbiýada uzynlygy iki kilometre barabar şöhlat taýýarlanyldy

Serbiýada uzynlygy iki kilometre barabar şöhlat taýýarlanyldy

Uzynlygy iki kilometrden gowrak bolan rekord derejedäki şöhlat her ýyl geçirilýän «Kobasicijada» festiwaly üçin Serbiýanyň Turia obasynda taýýarlanyldy. Gastronomiýanyň bu täsinliginiň agramy iki tonnadan gowrak çykdy diýip, Sputnik gullugy habar berýär.

Festiwal bu gezek koronawirus sebäpli ozalkysy ýaly geçirilmedi, ýöne onda ilkinji gezek haýyr-sahawata orun berildi. Mundan ozal festiwalyň her myhmany bu tagamyň bir bölegini satyn alyp bilýärdi. Bu ýyl bolsa şöhlat bölüşdirilip, garyp-gasarlara ýetirmek maksady bilen haýyr-sahawat guramalaryna berildi.

"Festiwalyň şu ýylky maksadynyň ähmiýetini bellemek isleýärin. Ginnese giren şöhladymyzyň ynsanperwerlik maksatlary üçin taryhda ilkinji gezek beriljekdigi we bu kyn günlerde muny etmäge hem-de şöhlady mätäçlere paýlaşmaga güýç tapandygymyza begenýärin"-diýip, Sputnik gullugy etrap häkimi Radiwa Debelýaskiniň sözlerini getirdi.

Turianyň şöhlady 2013-nji ýylda Ginnesiň rekordlar kitabyna resmi taýdan girdi. Şondan bäri ol her ýyl bir metr uzaldyldy.