«Gyzyl duýduryş»: 2030-njy ýyla çenli gaz zyňyndylary Ýeriň temperaturasyny ýokarlandyrar

«Gyzyl duýduryş»: 2030-njy ýyla çenli gaz zyňyndylary Ýeriň temperaturasyny ýokarlandyrar

Döwletler uglerod zyňyndylaryny azaltmak boýunça netijeli syýasaty durmuşa geçirip başlamasa, planetanyň temperaturasy 1,5 gradusdan gowrak gyzar. Şeýle netijä halkara alymlar topary geldi. Maglumatlara görä, hökümetler Ýeri 1,5 gradus “howpsuz” çäkde saklamak üçin, 2030-njy ýyla çenli zyňyndylary iki esse azaltmaly. Ýöne häzirki ýagdaýda bu ýeterlik bolman biler diýip, hightech.fm belleýär.

Alymlaryň pikiriçe, zyňyndylar diňe 2030-njy ýyla çenli durnuklaşdyrylar. BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bu ýagdaýy Ýeriň geljegi üçin “gyzyl duýduryş” diýip atlandyrdy.

“Maglumatlar hiç bir hökümetiň howanyň üýtgemegini 1,5 gradusa çenli çäklendirmek we Pariž (Howa) şertnamasynyň maksatlaryna ýetmek üçin zerur isleg derejesine golaýlaşmandygyny görkezýär” – diýip, ol belledi.

Alymlar käbir ýurtlaryň hatda howa meýilnamasyny hödürlemändigini belleýärler. Şol bir wagtyň özünde Meksika we Braziliýa zyňyndylaryň mukdaryny azaltmaýandyklary üçin tankyt edilýär. Ýöne belläp geçsek, Ýewropa bileleşiginiň ýurtlary zyňyndylary 40%-den 55%-e çenli azaldyp, uly ösüş görkezdiler.