Beýik Britaniýanyň üstünde äpet meteor ýaryldy

Beýik Britaniýanyň üstünde äpet meteor ýaryldy

Beýik Britaniýanyň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular — asmandan äpet bir meteor uçup geçdi. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

Bu waka 28-nji fewral gijesi Nottingemşirde bolup geçdi. Bu jisim bary-ýogy 7 sekuntlyk ​​göründi. Ol ilki ýaşyl öwüsdi, soň bolsa planetanyň atmosferasyna girensoň ýagty şöhle saçyp partlady. Bu geň hadysany wideo ýazgy etmek başartdy diýip, çeşme ýazýar. Bu - meteorda misiň ýokary konsentrasiýasynyň bardygyny görkezip biler diýip, wideony öwrenen iňlis alymlary belleýärler.

"Ilki bilen oňa ýagty ýyldyzdyr ýa-da uçardyr öýtdüm, ýöne ol soň ulaldy we hereketi has çaltlaşdy, soňra bolsa äpet şöhle asmany ýagtyltdy. Feýerwerk!" - diýip, hadysa şaýat bolanlaryň biri "Twitterde" ýazdy.