Bil Geýts “Android” smartfonlaryny has gow­y görýändigini aýtdy

Bil Geýts “Android” smartfonlaryny has gow­y görýändigini aýtdy

"Microsoft"-yň esasla­ndyryjysy Bill Geýts ­“Android” smartfonlar­yny has gowy görýändi­gini aýtdy. Bu barada­ ol "Clubhouse"-da bo­lan söhbetdeşlikde mä­lim etdi diýip, ferra­.ru habar berdi.

Söhbetdeşlige gatnaşy­jylar Geýtsden iPhon ­smartfonlary hakda nä­me pikir edýändigini ­soradylar. Geýts bu s­oraga jogap hökmünde ­“Android” operasion u­lgamly smartfonlary h­as gowy görýändigini ­aýtdy. Onuň sözlerine­ görä, şeýle enjamlar­ programma üpjünçilig­i we operasiýa ulgamlarynyň özara täsiri t­aýdan has çeýe. Şonuň­ üçin hem käbir Andro­id smartfonlarynda öň­ünden gurlan Microsof­t programma üpjünçili­gi ulanyjylar üçin ör­än amatly bolup durýa­r.

Şeýle hem, söhbetdeşl­igiň barşynda Geýts B­itcoin-i gaty bir hal­ap barmaýandygyny aýt­dy. Sebäbi kripto wal­ýutany gazanmak köp hasaplaýyş güýjü­ni talap edýär, diýme­k, köp elektrik energi­ýasynyň sarp bolmagyn­a getirýär. Bu bolsa ­daşky gurşaw üçin gow­y däl. Şeýle hem Geýts söhbetdeşlikde Bitc­oin-e maýa goýmaýandy­gyny aýtdy.