Çehiýada ýurduň raýatlary iki örtük dakynmaga borçly edildi

Çehiýada ýurduň raýatlary iki örtük dakynmaga borçly edildi

Çehiýanyň häkimiýetleriniň çykaran täze kararyna laýyklykda, respublikanyň ýaşaýjylary 25-nji fewraldan başlap, adamlaryň üýşen ýerlerinde ýüzlerine iki sany agyz-burun örtüklerini dakynmaly. Bu barada rbc.ru habar berdi.

Ýurduň saglygy goraýyş ministri Ýan Blatnynyň pikiriçe, bu çäre raýatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen girizilýär. Şol bir wagtyň özünde, iki örtügiň ýerine çykyş klapany bolmadyk FFP2 ýa-da KN95 gorag derejeli respirator dakynmak hem bolar. Şol bir wagtyň özünde, goramak üçin howany süzüjiliginiň netijeliligi azyndan 95% bolan beýleki serişdelere hem rugsat berler.
Täze talabyň dükanlarda, hassahanalarda, jemgyýetçilik ulaglarynda we duralgalarda ýola goýuljakdygy habar berildi. Köçede ýeke örtük dakynmak hem ýeterlikdir. Şol bir wagtda, örtükleriň şarf, ýaglyk ýa-da öýde ýasalan maskalar bilen çalşylmagyna ýol berilmeýär.