Samsung 15 ýyl bäri dünýäniň telewizor bazarynda liderligini saklaýar

Samsung 15 ýyl bäri dünýäniň telewizor bazarynda liderligini saklaýar

Koreýanyň Samsung kompaniýasy dünýäniň telewizor bazarynda ýene-de öňdebaryjy orny eýeledi. Tehnologiýa ägirdiniň eýýäm bassyr 15 ýyl bäri birinji orny eýeleýändigini bellemek gerek diýip, mymsk.online habar berýär.

Omdia analitik kompaniýasynyň maglumatyna görä, geçen ýylyň soňky çärýeginde günorta koreý kompaniýasynyň paýyna telewizor satmakdan alnan umumy girdejiniň, takmynan, 31,8 göterimi degişli boldy. Eger tutuş ýyly alsaň, kompaniýanyň paýy 31,9 göterime deň. 
Bellenilişi ýaly, enjamlaryna iň täze tehnologiýalaryň yzygiderli ornaşdyrylmagy kompaniýanyň öňdebaryjy ornuny saklamagyna kömek edýär. 2021-nji ýylda Samsung dünýä bazarynda ýene-de birinji orny eýelemegi maksat edinýär.

“Adamlar her gün telewizorlary güýmenje, ýakynlary bilen gatnaşyk, iş, okuw, şeýle-de köp meseleler üçin ulanýarlar. Şunuň netijesinde biz dürli durmuş ýörelgelerini kesgitläp, ulanyjylarymyzyň endikleriniň nähili üýtgeýändigini görüp bildik. Dünýädäki ulanyjylarymyza önümlerimize we tehnologiýalarymyza bolan ynamlary üçin minnetdarlyk bildirýäris. Bu häzirki sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bize innowasiýalary gözlemäge, iň gowy enjamlarymyzy taýýarlamaga itergi berýän zatdyr” – diýip, Samsung Electronics-iň displeýler bölüminiň prezidenti Çon Hi Han belleýär.