Bütindünýä döwlet bergisi ýakyn wagtda 300 trln dollara ýetip biler

Bütindünýä döwlet bergisi ýakyn wagtda 300 trln dollara ýetip biler

Amerikanyň Halkara maliýe institutynyň (IIF) hünärmenleri geljek 15-18 aýyň dowamynda dünýä bergisiniň goşmaça 19 trln dollar artyp biljekdigini çaklaýarlar diýip, rueconomics.ru habar berýär.

Dünýä bergisi ähli ýurtlaryň ilatynyň, kompaniýalarynyň, maliýe guramalarynyň we hökümetleriniň bergilerini öz içine alýar. IIF-iň hünärmenleri tarapyndan öň hasaplanylyşy ýaly, 2020-nji ýylda bu görkeziji birbada 24 trln dollar ýokarlandy we ähli gözegçiligiň dowamynda ilkinji gezek 281 trln dollara ýetdi.
Häzirki wagtda bu görkeziji dünýä ykdysadyýetiniň göwrüminden 3,5 esse ýokarydyr. Karzyň jemi içerki önüme gatnaşygy 35% ýokarlanyp, global JIÖ-niň 355 göterimine deň boldy. Hökümetler tarapyndan karzyň göwrümi 12 trilliondan 82 trillion dollara çenli ýokarlandy.
Halkara maliýe institutynyň hünärmenleri şu ýyl hökümetleriň karz derejesiniň 92 trln dollara çenli ýokarlanyp biljekdigini çaklaýarlar. Şol bir wagtyň özünde artýan döwlet bergilerine hyzmat etmegiň zerurlygy ýurtlaryň býujetine düşýän agramy ýokarlandyrar. Netijede, bir ýarym ýylyň içinde dünýä bergisiniň bahasy 300 trln dollara çenli ýokarlanar.
Häzirki wagtda ABŞ-nyň (JIÖ-iň 372%-i), Ýewropa zolagynyň ýurtlarynyň (422%), Beýik Britaniýanyň (506%) we Ýaponiýanyň (557%) bergi agramy ýokarydyr. Mundan başga-da, köp mukdarda bergi Günorta Koreýada hem bar (363%).