Baýden koronawirusyň pidalarynyň hatyrasyna bäş günlük matam yglan etdi

Baýden koronawirusyň pidalarynyň hatyrasyna bäş günlük matam yglan etdi

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden koronawirusdan ýogalan 500 müň amerikalynyň hatyrasyna bäş günlük matam yglan etdi. ABŞ-nyň baýdaklary bäş günüň dowamynda aşak goýberilgi bolar diýip, RIA Nowosti habar berýär.

“Bu gün biz, hakykatdan hem, agyr pursaty başdan geçirýäris. Pandemiýanyň bir ýylynda Birinji jahan urşy, Ikinji jahan urşy we Wýetnam urşy bilen deňeşdirilende, has köp amerikaly ýogaldy” – diýip, Baýden çykyşynda aýtdy.

Ol ABŞ-da bu ýagdaýyň dowam etmegine ýol bermeli däldigini belledi. Prezident raýatlary sosial araçägi saklamaga, örtük dakynmaga, nobat gelende bolsa, sanjym almaga çagyrdy.
Mundan öň, Jo Baýden ABŞ-da koronawirusa garşy sanjym derejesiniň bir günde 1,7 mln adama ýetendigini, şonuň üçin 100 günüň dowamynda 100 mln adama sanjym etmek wadasynyň ýerine ýetiriljekdigini aýtdy. ABŞ-da ilata sanjym etmek üçin iki derman serişdesi – Pfizer we Moderna ulanylýar.