Delfinleriň häsiýet taýdan adamlara meňzeýändigi anyklanyldy

Delfinleriň häsiýet taýdan adamlara meňzeýändigi anyklanyldy

Beýik Britaniýanyň Hull uniwersitetiniň alymlary delfinleriň häsiýetiniň adamlaryňka juda meňzeşdigini anykladylar. Bu barada sm.news habar berdi.

Alymlaryň pikiriçe, olarda umumy şahsyýet aýratynlyklary hatda ösüş düýbünden başga şertlerde bolup geçen-de bolsa ýüze çykypdyr. Olar delfinlere 2012-nji ýyldan bäri gözegçilik edip gelýärler. Esasy meňzeşlik faktorlary hökmünde alymlar olaryň adamlara-da mahsus bolan akyllylygyny we alçaklygyny bellediler.
Barlagyň dowamynda alymlar delfinleriň "birnäçe özüni alyp baryş we aň-bilim aýratynlyklarynda" adamlar bilen möhüm meňzeşlikleri ýüze çykardylar.
Barlaga diňe bir dürli suw howdanlaryndan däl, eýsem, dürli ýurtlardan getirilen 134 uly delfin (56 erkek we 78 urkaçy) gatnaşdy.
Şeýle hem alymlar delfinleriň beýnisiniň bedeniň talap edýän funksiýalaryny ýerine ýetirmek üçin gerek bolanyndan has uludygyny bellediler. Şol sebäpli olaryň gaty akylly bolmagy-da mümkin.