Türkmenistan we Gazagystan hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama gol çekdiler

Türkmenistan we Gazagystan hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama gol çekdiler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2023-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama gol çekildi.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, şu gün Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen syýasy geňeşmelerde Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow, gazak wekiliýetine – Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Orunbasary, Daşary işler ministri – M.B.Tleuberdi ýolbaşçylyk etdiler.
Diplomatlar bilelikdäki işleriň durmuşa geçirilmegi üçin ähmiýetli mümkinçilige eýe bolan söwda-ykdysady ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna we geljegine seredip geçdiler. Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-gazak toparynyň ähmiýeti bellenildi. Çünki onuň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň has hem giňeldilmegi maksady bilen anyk taslamalar durmuşa geçirilýär.
Ýangyç-energetika, ulag-logistika we senagat ulgamlarynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň meselelerine seredilip geçildi.
Konsullyk geňeşmeleriniň öz wagtynda geçirilmegi bilen birlikde, ikitaraplaýyn özara hereketleriň şertnama-hukuk binýadyny mundan beýläk-de giňeltmegiň zerurlygy nygtaldy.