Rospotrebnadzor daşary ýurtly talyplara Russiýa okuwa dolanmagyň ýoluny düşündirdi

Rospotrebnadzor daşary ýurtly talyplara Russiýa okuwa dolanmagyň ýoluny düşündirdi

COVID-19-yň ýoklugy barada iki kepilnamasy bolan we Russiýa bilen awiagatnawlary açyk bolan ýurtlardan gelen daşary ýurtly talyplar RF-e dolanyp, göni okuwlaryny dowam etdirip bilerler. Bu barada Rospotrebnadzoryň metbugat gullugyna salgylanyp, Interfaks habar berýär.

Ýurda girmezden üç senenama güni öň olar PZR-barlagyny tabşyrmaly we otrisatel netije almaly. Gelenlerinden soň, 72 sagadyň dowamynda Russiýada hem täze barlagdan geçmeli we onuň netijesini alýançalar, üzňelikde saklanmaly.
Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde gaýybana bolmadyk okuwlar 8-nji fewralda gaýtadan dikeldildi, 2020-nji ýylyň 13-nji noýabryndan 6-njy fewral aralygynda talyplar uzak aralykdan okadylar. 
Ýaz sessiýasynda ýokary okuw mekdepler distansion okuwa geçirildi. Tomsuň ahyrynda Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwlaryň dynç alyşdan soň dowam etdiriljekdigi, ýöne serhetleriň ýapyklygy sebäpli, daşary ýurtly talyplaryň göni okap bilmejekdigi belli boldy.
2019/20-nji okuw ýylynda Russiýada 297 993 daşary ýurtly talyp bilim aldy. Olaryň köpüsi Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Hytaýyň, Täjigistanyň, Ukrainanyň, Hindistanyň, Belarusyň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň raýatlarydyr.
Dekabr aýynyň başynda okuwa diňe 100 000 töweregi daşary ýurtly talyplaryň dolanyp bilendigi habar berildi.
Häzir Russiýa Türkiýe, Tanzaniýa, Şweýsariýa, BAE, Maldiwler, Müsür, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan, Günorta Koreýa, Serbiýa, Kuba, Ýaponiýa, Seýşel adalary, Efiopiýa, Wýetnam, Hindistan, Katar, Finlýandiýa, Gresiýa we Singapur ýaly 21 döwlet bilen awiagatnawy dikeltdi.