R.Meredow Pakistanyň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi bilen duşuşdy

R.Meredow Pakistanyň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi bilen duşuşdy

15-nji fewralda Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi Irfan Ahmed Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa Ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, Duşuşygyň dowamynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň oňyn netijeler bilen ösdürilmegi barada belläp geçdiler.
Diplomatlar Daşary işler ministrlikleriň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň netijeliligi babatynda hem durup geçdiler. Aýratyn hem, abraýly halkara we sebit düzümleri, hususan-da, BMG, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýlekiler bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi nygtaldy.
Şeýle-de taraplar söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ýagdaýyny, hususan-da, energetika hem-de kommunikasiýalar ulgamlary boýunça özara hereketleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, diplomatlar «Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan» transmilli gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň we «Türkmenistan – Owganystan – Pakistan» ugry boýunça elektrik geçirijisiniň hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygynyň ähmiýetini nygtap geçdiler.