ABŞ-nyň Kongresiniň Senaty Donald Trampyň impiçmentini aklady

ABŞ-nyň Kongresiniň Senaty Donald Trampyň impiçmentini aklady

ABŞ-nyň Kongresiniň Senaty şenbe güni geçiren mejlisiniň barşynda impiçment hadysasynyň çäginde öňki Prezidenti Donald Trampy aklady. ABŞ-nyň kanunçykaryjy edarasynyň ýokary palatasyndan wakalary amerikan teleýaýlymlary alyp görkezdi, diýip TASS habar berýär.

Günäkärleýji karar kabul etmek üçin 100 senatordan 67-si impiçment boýunça ses bermelidi. Emma senatorlaryň diňe 57-si impiçment boýunça ses berip, 43-si oňa garşy çykdy. Şeýlelikde, demokratlaryň Trampa impiçment yglan etmek boýunça ikinji synanyşygy şowsuz boldy.
Trampyň impiçment hadysasy onuň 6-njy ýanwarda eden çagyryşlary bilen bagly başlandy. Şol gün Trampyň tarapdarlary ABŞ-nyň paýtagtynda ony goldamak üçin müňlerçe adam bolup ýygnanyşyp, Kongrese kürsäp girdiler hem-de Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanan Jo Baýdeniň ýeňşini tassyklamak boýunça çärä garşylyk görkezmäge synanyşdylar.