Türkmenistanyň Prezidenti täze döwlet maksatnamalaryny we strategiýalary tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti täze döwlet maksatnamalaryny we strategiýalary tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlap şu gün geçiren giňişleýin mejlisinde täze döwlet maksatnamalaryny we ösüşiň dürli ugurlary boýunça strategiýalary tassyklady.

Hususan-da, 
Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça Strategiýa hem-de şu Strategiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy;
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy;
Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy tassyklanyldy;
Türkmenistanyň 2021-2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasy tassyklanyldy.
Degişli ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine degişli resminamalaryň amala aşyrylmagyny üpjün etmek tabşyryldy.