Britan alymlary gündelik zerur bolan ädim sanyny anykladylar

Britan alymlary gündelik zerur bolan ädim sanyny anykladylar

Alymlar bir günde iň amatly ädim sanyny kesgitlediler.

Inforeactor.ru portalynyň habar bermegine görä, günde 10 müň ädim saglygy berkitmäge kömek etmek üçin zerur mukdar hasaplanýar. Ýöne bu norma 1965-nji ýylda Ýaponiýada satylan Yamasa Clock kompaniýasynyň ädim hasaplaýjysynyň kömegi bilen ýüze çykdy. Gajet terjime edilende “metrde on müň ädim” diýmegi aňladýan “Manpo-keý” adyny göterýär. 
Geçirilen barlaglaryň birnäçesi günde 10 müň ädimiň ýüregi berkitmäge, süýji keseliniň howpuny peseltmäge we psihiki saglygy gowulandyrmaga kömek edýändigini görkezdi.
Ýöne Harward lukmançylyk mekdebiniň hünärmenleri aýallarda ölüm howpuny azaltmak üçin günde 4 müň ädim ýeterlik diýip hasaplaýarlar. Alymlaryň hasabyna görä, peýda getirip biljek iň ýokary ädim sany 7500. Synaga gatnaşyjylara gözegçilik etmegiň esasynda bir günde 7500 ädimden köp ýöränleriň ondan birneme az ädim geçýänlerden goşmaça artykmaçlygynyň ýokdugy anyklanyldy. Alymlar ýöremek bedeniň sagdynlygyny saklamak üçin möhüm diýip hasaplaýarlar, sebäbi hereketsiz durmuş ýörelgesi ölüm howpuny 59% ýokarlandyrýar.
Her günki fiziki agramy ýokarlandyrmak üçin alymlar adatdakysyndan iki müň ädim köp ýöremegi maslahat berýärler.