Türkmenistanyň Prezidenti bank ýolbaşçylaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti bank ýolbaşçylaryna berk käýinç yglan etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bank ulgamynyň işine düýpli nägilelik bildirip, bu ugurda öňde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça netijeli işleriň amala aşyrylmaýandygyny berk tabşyrdy.

Döwlet Baştutany milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň meseleleri boýunça düýn geçiren iş maslahatynda bank ulgamynda goýberilen kemçilikler üçin, “Türkmenistan” we “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banklarynyň başlyklary M.Hajyýewe hem-de J.Jumagylyjowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi soňky gezek duýdurdy.
Şeýle hem, işde goýberen kemçilikleri üçin Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarowa, Döwlet ösüş bankynyň başlygy S.Baýramowa, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy S.Aganiýazowa, “Halkbank” we “Senagat” paýdarlar täjirçilik banklarynyň müdiriýetleriniň başlyklary M.Arabowa hem-de T.Täçmuhammedowa berk käýinç yglan edildi.
Şonuň ýaly-da, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy S.Gurbandurdyýewe, şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa käýinç yglan edildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow ýarym ýylyň jemleri boýunça bank toplumynyň işine ýene-de bir gezek düýpli serediljekdigini we şonda Merkezi bankyň we beýleki banklaryň ýolbaşçylarynyň işine gutarnykly baha beriljekdigini aýtdy.