Nurmagomedow guşagyndan el çekmäge taýýardygyny mälim etdi

Nurmagomedow guşagyndan el çekmäge taýýardygyny mälim etdi

UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedow 2021-nji ýylyň fewral aýynyň ahyrynda guramanyň ýolbaşçysy Deýna Uaýt bilen ýene duşuşjakdygyny habar berdi. Muny russian.rt.com ýetirýär.

“Biz onuň bilen köp gürleşdik. Heniz çempion bolmankam, çempion bolanymda, meşhur bolanymda we ş.m. Söweşijilere bitarap çemeleşmek we özlerini görkezip biljek ýerlerini döretmek zerur. Meniň häzir wagtymy sarp edýän taslamalarym bar. Olar dört-bäş sany. Deýna örän dogruçyl. Ol žurnalistlere bir hepde öň iberen habarym bilen geler. Men oňa nähili ösüşi isleýändigimi aýtdym. Diňe karýerada däl, umuman ýeňil agramda. Häzirki ýagdaýy men halamok. Söweşijiler ýaňy bir söweşe girdiler we eýýäm guşak üçin kimiň söweşjekdigine düşünýärler. Olar meniň titulymy utmak üçin iýun aýyna meýilnama düzýärler. Men Deýna ýeňil agramyň hereket etmelidigini ýazdym. Ol fewral aýynyň ahyrynda gelmelidigimi aýtdy. Oňa nähilidir bir karara gelmek gerek. Ýöne men islendik karar bilen ylalaşaryn” – diýip, Nurmagomedow belledi. 

32 ýaşly Nurmagomedow 2020-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Jastin Getjiden üstün çykandan soň, karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Ýanwar aýynyň ahyrynda ol Deýna Uaýt bilen duşuşdy. Duşuşykda Deýna Habibi ýene bir gezek söweşmäge razy etmäge çalyşdy.