Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň işine nägilelik bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň işine nägilelik bildirdi

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy Nyýazlyýew Nyýazly Myradowiçe berk käýinç yglan edildi. Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Döwlet Baştutany gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işi barada durup geçip, 2020-nji ýylda onuň önümçilik kuwwatlyklarynyň pes derejede ulanylandygyny belledi. Hususan-da, «Tejenkarbamid» zawodynda bu görkeziji 53,7, «Marykarbamid» zawodynda 62,5 göterime, «Maryazot» önümçilik birleşiginde bolsa, bary-ýogy 23 göterime barabar boldy.