Halkara pul gaznasy Türkmenistan bilen geçiren on günlük duşuşygynyň netijelerini jemledi

Halkara pul gaznasy Türkmenistan bilen geçiren on günlük duşuşygynyň netijelerini jemledi

Natalýa Tamirisanyň ýolbaşçylygynda HPG-niň bilermenleri bilen ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de işgärleriniň arasynda geçirilen on günlük duşuşygynyň netijeleri jemlenildi.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn görnüşde geçirilen pikir alyşmalaryň dowamynda ykdysady ösüşiň orta möhletli geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, türkmen ykdysadyýetiniň şu günki ýagdaýyna seljerme berildi.
Halkara pul gaznasynyň Türkmenistandaky makroykdysady we maliýe ýagdaýyna berýän yzygiderli bahalary hem-de çaklamalary bolup geçýän ýagdaýlary seljermäge, berilýän anyk maslahatlardan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.