Halkara pul gaznasy Türkmenistana wirtual saparyny amala aşyrdy

Halkara pul gaznasy Türkmenistana wirtual saparyny amala aşyrdy

20-nji ýanwarda Halkara pul gaznasynyň wekilleri bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi, ol bu gaznanyň işgärler toparynyň Türkmenistana amala aşyrýan wirtual saparynyň çäklerinde guraldy.

Duşuşygyň barşynda ýurdumyzyň, şeýle hem jemi içerki önümiň ösüş depginine oňyn täsirini ýetiren milli ykdysadyýetimiziň käbir pudaklarynyň makroykdysady ösüşi ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Dünýäniň ähli ýurtlarynyň ykdysadyýetleriniň ösüşini üýtgeden koronawirus pandemiýasynyň (COVID-19) ýaramaz täsirine garamazdan, Türkmenistanyň halk hojalyk toplumy ozalky ýagdaýynda işleýär, bu bolsa beýleki döwletlere garanda jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini saklamaga mümkinçilik berýär.
Halkara pul gaznasynyň yzygiderli geçirýän seljermeleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, özygtyýarly Türkmenistanyň dünýäde duş gelýän kynçylyklara garamazdan, saýlanyp alnan ugra ynamly eýerip, durmuş-ykdysady ösüş boýunça giň gerimli taslamalary üstünlikli amala aşyrýandygyny tassyklaýar.