Welaýatlaryň we Aşgabadyň häkimlikleriniň gurluşy we wezipe sanawy gaýtadan tassyklanylar

Welaýatlaryň we Aşgabadyň häkimlikleriniň gurluşy we wezipe sanawy gaýtadan tassyklanylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Türkmenabat şäherinde geçirilen göçme mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow döwlet Baştutanyna welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň merkezi edaralarynyň gurluşyny we wezipe sanawyny gaýtadan tassyklamak barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň merkezi edaralarynyň gurluşynda hereket edýän işgär birliginiň we zähmet haky gorunyň çäginde 3 wezipe birliginden ybarat “Maglumat howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar” atly bölümini döretmek boýunça işler geçirilýär.
Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimlikleriniň birnäçesiniň adyny üýtgetmek hem-de baş hukukçynyň wezipesini girizmek baradaky teklibi hödürledi.
Milletiň Lideri hödürlenen teklipleri, umuman makullap, alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmagy talap etdi.