APL-iň ýolbaşçylygy koronawirus sebäpli möwsümi togtadyp biler

APL-iň ýolbaşçylygy koronawirus sebäpli möwsümi togtadyp biler

Angliýanyň premýer ligasynyň futbol klublary COVID-19 sebäpli uly zyýan çekýärler. Geçen hepdäniň dowamynda ligada koronawirus bilen keselleme boýunça rekord, ýagny 18 kesel ýagdaýy hasaba alyndy. Şonuň üçin möwsüm togtadylyp bilner. Bu barada fbm.ru habar berýär.

Ligada şular ýaly görkezijiler öň görülmändi. Şu wagta çenli Covid-19 bilen kesellänleriň sany boýunça rekord noýabr aýynyň ortalarynda, 16 adamyň barlagy položitel netije berende bellige alnypdy. Şol sebäpli APL-iň ýolbaşçylarynyň möwsümde iki hepdelik arakesme edip biljekdigi habar berilýär.
Premýer liganyň ýolbaşçylary oýunçylary, işgärleri goramak we senenamanyň galan bölegini saklamak üçin ýanwar aýynda wagtlaýyn arakesme etmek barada resmi däl gepleşikleri geçirdiler. Mundan başga-da, ýanwar aýynyň başynda Angliýanyň Kubogynyň üçünji tapgyr oýunlaryny ýatyrmak ähtimallygy bar.
“Mançester Sitide” ýagdaý has ýaramaz, bu ýerde 8 adamda Covid-19 ýüze çykaryldy. Kaýl Uokeriň we Gabriel Žezusyň, toparyň iki işgäriniň we üçüsi oýunçy bolan, ýöne atlary mälim edilmeýän dört adamyň wirus üçin barlagy položitel netije berdi.