Türkmenistanyň Prezidenti ýokary okuw mekdeplerine prorektorlary belledi

Türkmenistanyň Prezidenti ýokary okuw mekdeplerine prorektorlary belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurberdi Garýagdyýewiç Nurberdiýew Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Saparguly Hojamämmedowiç Sarygulow Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gülşat Geldiýewna Ýusupowa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.