ÝUNISEF ýylyň iň gowy fotosuratyny saýlady

ÝUNISEF ýylyň iň gowy fotosuratyny saýlady

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF) her ýyl geçirilýän “Ýylyň suraty” bäsleşiginiň ýeňijisini yglan etdi. Bu barada Interfax habar berdi.

Bäsleşige hödürlenilen suratlarda çagalar şekillendirýän hem bolsa, olarda dünýäniň has çynlakaý meseleleri açylyp görkezilýär. Suratlarda bütin dünýädäki çagalaryň çekýän kynçylyklary we agyr zähmeti öz beýanyny tapýar.
Bu ýyl bäsleşikde birinji ýeri grek fotoçysy Angelos Tsorsinisiň düşüren suraty eýeledi. Onda Lesbos adasyndaky ýangyn gurşap alan "Moria" düşelgesinden gaçyp barýan bosgunlar şekillendirilýär.
Hindistanly Supratim Bhattaçarjiniň suraty ikinji ýeri eýeledi. Onda suratçy Hindistanda çagalaryň işe çekilişini görkezmäge çalyşýar.
Üçünji orna russiýaly Ýewgeniý Makarowyň eseri mynasyp boldy. Onda Rio de-Žaneýroda ýaşaýan ýaş balerinalaryň durmuşy görkezilýär. Bu tansçylar topary 250 gyzy we ýaş aýal-gyzlary gündelik kynçylyklaryndan çykalga tapmak üçin Manginýos fawelinde balet mekdebini açdy.
Geçen ýyl ÝUNISEF nemes suratçysy Hartmut Şwarsbahyň işini "Ýylyň suraty" diýip yglan edipdi. Onda 13 ýaşly filippinli çagajygyň Manila aýlagynda plastik zyňyndylaryny ýygnaýandygy görkezilýärdi.