Türkmenistan COVID-19-a garşy sanjymy satyn almagy meýilleşdirýär

Türkmenistan COVID-19-a garşy sanjymy satyn almagy meýilleşdirýär

Türkmenistanda COVID-19-a garşy sanjym satyn almak we ony ýurda getirmek boýunça meýilnama işläp düzüldi. Bu barada ORIENT habar berýär.

Meýilnamada bu sanjymyň beýleki ýurtlarda öndüriliş tejribesini türkmenleriň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň üsti bilen öwrenmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem onda COVID-19-a garşy sanjymy satyn almak, ony Türkmenistana getirmek we bellige almak üçin zerur resminamalary taýýarlamak ýaly çärelere orun berilýär.
Mundan başga-da, degişli türkmen edaralary tapgyrlaýyn sanjym geçirmek üçin ilatyň arasynda töwekgelçilik toparlaryny kesgitlemeli, sanjym edilenleriň ýazgylaryny ýöretmeli, sanjym pasportlarynyň elektron formatyny üpjün etmeli hem-de sanjymyň netijelerine yzygiderli gözegçilik etmeli we ş.m.
COVID-19-a garşy sanjymy satyn almak, ony ýurda getirmek, şeýle hem sanjymlary taýýarlamak we durmuşa geçirmek boýunça işleriň esasy bölegi 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda meýilleşdirilýär.