Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygynyň bellenilýän günlerinde çäklendirmeler girizilýär

Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygynyň bellenilýän günlerinde çäklendirmeler girizilýär

Ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak we sebitdäki hem-de dünýädäki çylşyrymly epidemiologik ýagdaý bilen baglylykda, Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygynyň bellenilýän günlerinde birnäçe çäklendirmeler girizilýär.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ministrliklerde, edaralarda, şeýle hem ähli guramalarda we kärhanalarda medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmeklik gadagan edildi.
Şeýle hem ähli jemgyýetçilik naharhanalarynda köpçülikleýin çäreler gadagan edildi. Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalaryna müşderilere sargyt edilen tagamlaryň eltip berilmegini üpjün etmek tabşyryldy.
Mundan başga-da, ähli guramalarda, bilim edaralarynda çagalar üçin Täze ýyl bilen bagly çäreleri geçirmek gadagan. Ýöne çagalaryň säherlikleri (utrennikleri) onlaýn ýagdaýda geçirilip bilner.

Bulardan başga-da, adamlaryň arasynda seýilgählere we beýleki köpçülik ýerlerine barmagy çäklendirmek we Täze ýyl baýramyny öýde, myhmançylyga gitmän, maşgala agzalary bilen garşylamak barada yzygiderli düşündiriş işlerini geçirmeklik göz öňünde tutulýar.