Türkmenistanyň Prezidenti özbek kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkmenistanyň Prezidenti özbek kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

21-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşler iki ýurduň halklarynyň deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlygyna aýratyn üns bermek bilen, umumy tagallalaryň netijesinde, soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklaryna ösüşiň kuwwatly depgininiň mahsus bolandygyny, munuň bolsa olary täze derejä çykarmaga mümkinçilik berendigini nygtadylar.
Türkmen Lideri pursatdan peýdalanyp, özbek kärdeşini GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady hem-de 2020-nji ýylda Özbegistanyň bu düzümde üstünlikli başlyklyk edendigini nygtady.
Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Şawkat Mirziýoýew birek-biregi ýetip gelýän Täze, 2021-nji ýyl bilen gutlap, Özbegistanyň we Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk, rowaçlyk hem-de ähli asylly başlangyçlarda uly üstünlikleri arzuw etdiler.