Russiýa pandemiýa garşy göreşde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga oňyn baha berýär

Russiýa pandemiýa garşy göreşde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga oňyn baha berýär

Russiýa täze görnüşli koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga oňyn baha berýär diýip, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohin 2020-nji ýylyň jemi boýunça geçirilen metbugat maslahatynda aýtdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Onuň belleýşi ýaly, Moskwa Türkmenistana 50 müňden gowrak barlag üçin barlag-ulgamlaryny mugt berdi, rus we türkmen lukmanlary bolsa onlaýn görnüşde lukmançylyk pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini işjeň maslahatlaşýarlar.
Russiýanyň ilçisi Türkmenistanyň Russiýadan 8 million dollardan gowrak derman serişdelerini we lukmançylyk esbaplaryny satyn alandygyny we Russiýanyň bu ugurda Aşgabat bilen hyzmatdaşlyga oňyn garaýandygyny aýtdy.

“Russiýa tarapy Türkmenistana möwsümleýin dümew sanjymyny iberdi. Biz sanjymymyza, hususan-da, “Sputnik V” sanjymyna türkmenler tarapyndan isleg bildiriljekdigine we bu sanjymyň zerur mukdary kärhanalarymyzda öndürilen badyna Russiýa tarapyndan üpjün ediljekdigine umyt bildirýäris” – diýip, Russiýanyň doly ygtyýarly wekili belledi.