Türkmenistan — ABŞ syýasy geňeşmeleriniň ikinji gününde ynsanperwer ugurda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

Türkmenistan — ABŞ syýasy geňeşmeleriniň ikinji gününde ynsanperwer ugurda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

16-njy dekabrda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň dowamynda ynsanperwerlik mowzugy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň milli we medeni aýratynlyklaryny nazara almak bilen, adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorap saklamak ugrunda döwletde alnyp barylýan çäreler barada jikme-jik aýdyp geçdi. Halkara zähmet guramasy bilen hyzmatdaşlykda we halkara zähmet kadalaryna laýyklykda zähmet ulgamynda hukuklaryň berjaý edilmegine aýratyn üns çekildi.
Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň din azatlygyny we beýleki adam hukuklaryny üpjün etmekdäki amaly tejribeleri barada nygtaldy. Ýurtda geçirilýän durmuş-ykdysady we hukuk özgertmelerine mysallar getirildi.