Türkmenistan we ABŞ syýasy geňeşmeleri geçirýärler

Türkmenistan we ABŞ syýasy geňeşmeleri geçirýärler

Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary syýasy edaralarynyň arasynda üç günlük syýasy geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilýär.

Gün tertibi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryndan, hususan-da howpsuzlyk meselelerinden, söwda-ykdysady gatnaşyklaryndan we ynsanperwer hyzmatdaşlygyndan ybarat.
Syýasy geňeşmeleriň ilkinji gününde howpsuzlyk ugry boýunça hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar özara hereketleriň netijelerine garadylar hem-de geljek üçin hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler.
Taraplar sebitleýin we halkara howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we dünýä boýunça ösýän terrorçylyk howpuny bellediler.
Owganystanda parahatçylygy gurmak meselelerine aýratyn üns berildi. Owganystan Hökümetiniň we degişli taraplaryň arasynda parahatçylykly gepleşikleriň ýola goýulmagy üçin ýurduň özüniň syýasy giňişligini üpjün etmek baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy nygtaldy.
Şunuň bilen baglylykda “Merkezi Aziýa + ABŞ” hem-de “Türkmenistan-ABŞ- Owganystan” ýaly hyzmatdaşlyk formatlarynyň netijeliligi agzaldy.