BMG: Zyňyndylaryň azalmagyna garamazdan, Ýeriň temperaturasy ýokarlanmagyny dowam edýär

BMG: Zyňyndylaryň azalmagyna garamazdan, Ýeriň temperaturasy ýokarlanmagyny dowam edýär

COVID-19 pandemiýasy global zyňyndylaryň gysga möhletleýin azalmagyna getirdi, emma Ýeriň temperaturasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Bu barada BMG-niň bug gazlarynyň zyňyndylarynyň derejesi baradaky hasabatynda aýdylýar diýip, Trend habar berýär.

“COVID-19 pandemiýasy sebäpli kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň gysga möhletli azalmagyna garamazdan, dünýä şu asyrda temperaturanyň Pariž şertnamasynyň maksadyndan has ýokary bolan derejede, üç gradusdan hem gowrak ýokarlanmagyna tarap barýar” – diýlip, barlagda aýdylýar.

“COVID-19 çökgünligi dünýädäki zyňyndylaryň diňe gysga möhletleýin azalmagyna mümkinçilik berýär we ol dünýä ýurtlary ykdysadyýeti uglerodsyzlandyrmak üçin aýgytly çäreleri öz içine alýan ykdysady dikeldişe başlamasa, 2030-njy ýyla çenli zyňyndylaryň ep-esli azalmagyna kömek etmez” – diýip, gurama belleýär.

Şol bir wagtyň özünde BMG ykdysady dikeldiş döwründe ýurtlar “ýaşyl” görkezijilerde saklansalar, “2030-njy ýyla çenli meýilleşdirilişi ýaly bug gazlarynyň derejesiniň 25% peselip biljekdigini” çaklaýar. “Howa syýasaty nukdaýnazaryndan 2020-nji ýylyň iň möhüm wakasy asyryň ortalaryna çenli zyňyndylaryň nol derejesini gazanmak maksadyna ýetmek üçin ygrarly ýurtlaryň sanynyň artmagy boldy” – diýlip, guramada bellenilýär.
BMG-niň daşky gurşaw boýunça maksatnamasy her ýyl 2030-njy ýyla çenli çak edilýän zyňyndy görkezijileri bilen howanyň üýtgemeginiň heläkçilikli täsirlerinden gaça durmak üçin zerur derejäniň arasyndaky tapawudy gözden geçirýär.