«Aşgabat-siti» taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işler çaltlandyrylar

«Aşgabat-siti» taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işler çaltlandyrylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça 10-njy dekabrda geçiren iş maslahatynda gurluşyk we binagärlik ministrine paýtagtymyzy ösdürmegiň 17-nji nobatdakysynyň taslamasyny taýýarlamak hem-de “Aşgabat-siti” taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işleri çaltlandyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Şol maslahatyň barşynda gurluşyk ulgamyndaky we senagat toplumyndaky işleriň ýagdaýyna garaldy hem-de bu ulgamlary mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary kesgitlenildi.
Degişli ýolbaşçylar Aşgabatda we ýurdumyzyň sebitlerinde dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň depgini, binalary we desgalary ulanmaga bermegiň möhletlerini berjaý etmek hem-de gurluşyk işleriniň ýokary hilini üpjün etmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berildi.
Bellenilişi ýaly, şu ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyz boýunça köpsanly medeni-durmuş maksatly binalar we desgalar gurlup, ulanylmaga berildi.