«Merkezi Aziýa+Owganystan Yslam Respublikasy+Hytaý Halk Respublikasy» hyzmatdaşlygynyň duşuşygy geçirildi

«Merkezi Aziýa+Owganystan Yslam Respublikasy+Hytaý Halk Respublikasy» hyzmatdaşlygynyň duşuşygy geçirildi

9-njy dekabrda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň, şol sanda Türkmenistanyň, daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde “Merkezi Aziýa+Owganystan Yslam Respublikasy+Hytaý Halk Respublikasy” hyzmatdaşlygynyň duşuşygy geçirildi.

Onda syýasy-diplomatik ugur boýunça hem-de söwda-ykdysady ulgamyndaky hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleriň giň gerimi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar pandemiýa garşy göreşmek boýunça hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, ýeňil bolmadyk şu döwürde ýurtlar bu meseläni çözmekde raýdaşlyk bildirip, birek-birege ýardam berýärler.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda söwda-ykdysady gatnaşyklary saklamak we mundan beýläk hem kämilleşdirmek, pandemiýadan soňky döwürde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny tapmak möhüm meseleleriň biri bolup durýar.
Taraplar sebit we dünýä derejesinde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň saklanylmagyna gönükdirilen halkara gurallaryň ilerledilmegi babatynda nukdaýnazarlarynyň gabat gelýändigini belläp geçdiler. Bu ugurda halkara terrorçylyga netijeli garşy göreşmek global talaplaryň biri bolup durýar. Bu meseläniň çäklerinde, aýratyn hem, Owganystanda ýagdaýyň düzgünleşdirilmegine we bu ýurtda parahatçylyk döredijilikli işlere üns berildi.