Russiýa Azerbaýjandan, Türkiýeden, Ermenistandan we Özbegistandan käbir gök önümleriň we miweleriň importyny gadagan etdi

Russiýa Azerbaýjandan, Türkiýeden, Ermenistandan we Özbegistandan käbir gök önümleriň we miweleriň importyny gadagan etdi

Rosselhoznadzor 14-nji dekabrdan Ermenistanyň Armawir sebitinden pomidory we burçy Russiýa getirmegi gadagan edýär. Önümlerde Pepino mozaika wirusy tapyldy diýip, edara düşündirýär. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Pepino mosaic virus gök önümleriň iň howply keselleriniň biri hasaplanýar. Köplenç, ol ýapyk ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän ekinlere täsir edýär: ýyladyşhanalarda ýylylyk we çyglylyk patogenleriň işjeň köpelmegine ýardam berýär.
2019-njy ýylda Ermenistan Azerbaýjandan, Türkiýeden, Hytaýdan, Marokkodan, Belarusdan, Özbegistandan we Eýrandan soň Russiýa pomidor ibermek boýunça sekizinji orny eýeledi.
Şeýle-de, Rosselhoznadzor zyýankeşleriň ýüze çykarylandygy sebäpli 10-njy dekabrdan Azerbaýjandan pomidor we alma importyny gadagan edýär. Bakuwda munuň tehniki ýalňyşlykdygy çaklanyldy we bu meseläni çözmegiň meýilnamalary yglan edildi. Geçen ýyl Azerbaýjan Russiýany pomidor bilen üpjün etmekde birinji orny eýeledi.
Mundan başga-da, 11-nji dekabrdan Türkiýäniň Antalýa we Izmir welaýatlaryndan hem-de Özbegistanyň Kaşkadarýa sebitinden pomidoryň hem-de burçuň getirilmegi gadagan edilýär, çünki ol ýerden yzygiderli ýagdaýda keselli harytlar gelýär.
Ownuk söwda kompaniýalarynyň assosiasiýasynda satyjylaryň gadagan edilen önümleri beýleki üpjün edijileriň gök önümleri bilen “alyjylar üçin duýdansyz ýagdaýda” öwezini dolup biljekdikleri aýdyldy.