Türkmenistan Adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň Merkezi gaznasyna ýene-de 100 müň dollar berer

Türkmenistan Adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň Merkezi gaznasyna ýene-de 100 müň dollar berer

BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen dünýäniň döwletlerine we halklaryna ynsanperwer kömekleri bermäge gönükdirilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy dowam edip, Türkmenistan 2021-nji ýylda adatdan daşary ýagdaýlara täsir etmegiň merkezi gaznasyna nobatdaky pul gatanjyny geçirýändigini yglan etdi. Onuň möçberi ABŞ-nyň 100 müň dollaryndan ybaratdyr, diýip Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň Merkezi gaznasyna goýumlaryň yglan edilmegi boýunça ýokary derejeli çärede çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan dünýä ýurtlaryna ynsanperwer kömeginiň berilmegi boýunça berk ygrarlylygyny tassyklady.
Hususan-da, ynsanperwerlik gymmatlyklaryna we adamkärçiligiň ýokary ýörelgelerine eýermek bilen Türkmenistan goňşy ýurtlaryna, şeýle-de ynsanperwer häsiýetli kynçylyklara sezewar bolan dünýäniň beýleki döwletlerine ençeme gezek ynsanperwerlik kömegini berdi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça 2020-nji ýylda ýurt Adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň Merkezi gaznasyna 100 000 ABŞ dollary möçberinde özüniň meýletin goýumyny girizdi.