UFC ýylyň ahyryna çenli onlarça söweşijisini guramadan çykaryp biler

UFC ýylyň ahyryna çenli onlarça söweşijisini guramadan çykaryp biler

UFC Vegas 16 turnirinden soň metbugat maslahatynda Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) ýolbaşçysy Dana Uaýt türgenleriň birnäçesiniň guramadan çykarylmagyna taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Muny MMA Junkie saýtyna salgylanyp, lenta.ru ýetirýär.

Uaýt ýylyň ahyryna çenli promouşeniň 60 söweşijiden dynjakdygyny belledi. Aýratynam, kubaly Ýoel Romero indi UFC-de çykyş etmez. Uaýt onuň ýaşy we soňky netijeleri sebäpli guramadan çykarylandygyny aýtdy.
Guramanyň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, söweşijileriň sanawy “aşa çişirilen”.

“Bu soňy däl. Ýakyn wagtda siz köp söweşijiniň guramadan çykarylýandygyny görersiňiz” – diýip, Uaýt belleýär.

43 ýaşly Romero UFC-de 2013-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykyş edip başlady. Ýedi ýylyň içinde ol 13 gezek söweşdi, dokuz gezek ýeňiş gazandy we dört gezek ýeňildi. Soňky gezek 2020-nji ýylyň 7-nji martynda söweşdi. Ol eminleriň karary bilen guramanyň çempiony Israel Adesanýeden ýeňildi.
UFC promouşeniň birnäçe weteranlary bilen eýýäm hoşlaşdy. Ozalky çempionlar braziliýaly Anderson Silwa we Fabrisiu Werdum guramadan gitdi. UFC-niň sanawynda häzirki wagtda 649 söweşiji hasaba alynýar. Oktýabr aýyndaky ýagdaýa görä, gurama dünýäniň 71 ýurdundan türgenler ýygnandy.