Gyrgyzystan dünýäniň çar künjeginden syýahatçylara serhetlerini açdy

Gyrgyzystan dünýäniň çar künjeginden syýahatçylara serhetlerini açdy

Gyrgyzystan dünýäniň çar künjeginden bolan daşary ýurtly syýahatçylar üçin öz serhetlerini açdy. Koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeleriň ýatyrylýandygy barada Gyrgyzystanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda habar berildi.

"4-nji dekabrdan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Gyrgyzystana yzygiderli uçuşlar bilen baryp bilerler" -diýip, ministrlik habar berýär hem-de uçara münülende tabşyrylanyna 72 sagat geçmedik koronawirus üçin PCR synagynyň netijelerini görkezmegiň zerurdygyny ýatladýar.

Mundan başga-da, metbugat beýanynda görkezilişi ýaly, Gyrgyzystana gelensoň hem sanitariýa we karantin nokatlarynyň işgärleri tarapyndan synag netijeleriniň bardygy barlanylar. Uçuşyň dowamlylygy ýa-da gatnawyň gijä galmagy bilen baglanyşykly sebäpler bilen synag netijesiniň möhletiniň gutarandygy ýüze çyksa, daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar şol ýerde täzeden PCR synagyndan geçmeli bolarlar.