Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň täze bellenen ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň täze bellenen ilçisini kabul etdi

3-nji dekabrda Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luçano Galli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we italiýaly diplomat ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alşyp, söwda-ykdysady ulgamda netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak hem-de diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny nygtadylar.
Bu babatda özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, göni işewür gatnaşyklary höweslendirmek, maýa goýum işi üçin uly mümkinçilikler bar.
Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow we italiýaly diplomat ýangyç-energetika ulgamyny, senagat toplumyny, ýeňil senagaty we beýleki birnäçe pudaklary özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdiler.
Ýangyç-energetika toplumy barada aýdylanda bolsa, tutuş dünýäde meşhur bolan “ENI” italýan kompaniýasynyň ýurdumyzda köp ýyllaryň dowamynda netijeli işleýändigi özara bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysaly bolup durýandygyny bellediler. Dokma pudagynda hem, hususan-da, ýurdumyzyň kärhanalaryny ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmek ugrunda netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklar ýola goýuldy.