Türkmenistan syýahatçylygy dikeltmäge bagyşlanylan Halkara maslahatyna gatnaşmagy meýilleşdirýär

Türkmenistan syýahatçylygy dikeltmäge bagyşlanylan Halkara maslahatyna gatnaşmagy meýilleşdirýär

Wideoaragatnaşyk görnüşinde Medeniýet ministrliginiň wekilleri Ispaniýanyň Senagat, söwda we syýahatçylyk ministrliginiň hem-de Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň wekilleri bilen syýahatçylyk pudagyny täzeden dikeltmäge bagyşlanylan Halkara maslahatyna gatnaşmak baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Onlaýn duşuşygyň dowamynda oňa gatnaşyjylar milli ykdysadyýetleri dikeltmek hem-de dürli ýurtlaryň halklarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin dünýä derejesindäki syýahatçylygyň eýeleýän ägirt uly ornuny nazara alyp, pandemiýadan soňky döwürde bu ulgamy ösdürmegiň zerurdygyna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge gönükdirilen öňde boljak forumyň örän möhüm ähmiýetini nygtadylar.
Taraplar syýahatçylygyň örän uly durmuş, medeni we ykdysady ähmiýetini belläp, koronawirus pandemiýasy tamamlanandan hem-de döwletara serhetleri açylandan soň ýokary girdejili bu ugry wagyz etmek, täzeden dikeltmek we mundan beýläk-de depginli ösdürmek boýunça bilelikde işlemäge özara gyzyklanma bildirýändiklerini nygtadylar.