Türkmenistan ŞHG-niň mejlisinde anyk teklipler bilen çykyş etdi

Türkmenistan ŞHG-niň mejlisinde anyk teklipler bilen çykyş etdi

30-njy noýabrda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Hökümet baştutanlarynyň (premýer-ministrleriniň) geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda ählumumy pandemiýanyň netijelerini nazarda tutmak bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy we ulag ulgamyndaky gatnaşyklar aýratyn orun eýeledi.  

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow mejlisde eden çykyşynda söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde ŞHG-nyň mümkinçilikleriniň ulanylmagynyň wajyplygyny bellemek bilen, Türkmenistan bilen bu Guramanyň öz öňünde goýýan işjeň meseleleriniň arasynda utgaşyklylygy görkezdi.
Hususan-da, Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky Günorta-Demirgazyk we Gündogar-Günbatar ugurlary boýunça magistral akymlaryň birleşdirilmegine gönükdirilen başlangyçlary barada aýratyn bellenip geçildi.
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň kenarynda döredilen köpugurly port infrastrukturasyny we türkmen söwda flotunyň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly bilelikdäki taslamalaryň işlenip düzülmegi barada teklip beýan edildi.
Türkmen tarapynyň şu we beýleki ugurlarda köptaraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin açykdygy barada hem bellenilip geçildi. Hususan-da, iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde, Ýewraziýa giňişliginde energetika akymlarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagy arkaly Türkmenistan bilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mümkinçiliklerini birleşdirmek arkaly energetika pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri barada aýdylyp geçildi.