Goturdepede nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligi ýokarlandyrylar

Goturdepede nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligi ýokarlandyrylar

“Türkmennebit” döwlet konserni Goturdepede nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Tatarystan Respublikasynyň (Russiýa Federasiýasy) “Tatneft” açyk paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyna degişli işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek barada goşmaça ylalaşygy bellenen tertipde baglaşar. Şeýle hem şertnamanyň möhleti sekiz ýyl uzaldylar.

Munuň üçin ygtyýar berýän resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly nebit guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen kabul edildi.