Türkmenistanlylaryň şu ýylky girdejileri 9,7% artdy — Statistika baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanlylaryň şu ýylky girdejileri 9,7% artdy — Statistika baradaky döwlet komiteti

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň maşgala girdejileri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ortaça 9,7% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde raýatlarymyz aýlyk girdejisiniň, takmynan, 9,1%-ini tygşytlap ýygnap goýmaga başladylar. Bu bolsa geçen ýyldakydan 1,4% köpdür. Şeýle maglumatlary Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine salgylanyp, ORIENT agentligi getirýär.

Bu görkezijiler raýatlaryň maddy hal-ýagdaýynyň yzygiderli ýokarlanýandygyny we ilatyň maliýe sowatlylygynyň artýandygyny görkezýär. Şeýle hem, berlen sanlar raýatlara maýa goýumlaryny saklamak we artdyrmak üçin niýetlenen maliýe gurallarynyň sanynyň köpelmeginiň netijesidir.
Bellenilişi ýaly, bu netijeler Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan ýurdumyzyň 1 müň 850 öý hojalygynyň gatnaşmagynda geçirilen gözegçiligiň esasynda alyndy. Olar hem öz gezeginde iň pesden iň ýokary derejä çenli dürli girdeji derejesi bolan bäş topara bölündi.
Gözegçilik işiniň dowamynda oba ýerlerinde maşgalalaryň şäherdäkilere garanda, pullaryny has köp tygşytlaýandygy, ýagny, degişlilikde 7,8%-e garanyňda 10,7% tygşytlaýandygy anyklanyldy. Iň az girdejili maşgalalar umumy girdejisiniň 23,8%-ini we 6,2%-ini azyk önümlerinden gaýry harytlara we hyzmatlara sarp edýärler, iň köp girdejili öý hojalyklary bu kategoriýalara girdejileriniň 32,5%-ini we 9,4%-ini sarp edýärler.
Gazançlaryň köp bölegi ortaça 81,8% pul girdejisini getirýän zähmet işinden alýarlar. Bu kategoriýa kömekçi hojalykdan gelýän girdejiler hem goşulýar. Maşgalalaryň umumy girdejilerinde serişdeleriň 13,9%-ini döwletiň dürli sosial ýeňillikleri — talyp haklary, pensiýa, kömek pullary we beýlekiler düzýär.