Hünärmen her aý smartfondan nämeleri aýyrmalydygyny aýtdy

Hünärmen her aý smartfondan nämeleri aýyrmalydygyny aýtdy

Smartfonuň ýadyny doldurmazlyk üçin her aý gurnalan programmalaryň ulanylmaýanlaryny aýryp, barlap durmaly. Iberilýän maglumatlaryň göwrümini artdyrmazlyk üçin bulutda saklanýan maglumatlary barlamaga-da ähmiýet bermeli diýip, Telecom daily informasion-analitik agentliginiň müdiri Denis Kuskow “Praým” agentligine gürrüň berdi.

Smartfon häzirki wagtda internete girmek, jaňlar, suratlar we beýleki maksatlar üçin ulanylýar. Adamlaryň köpüsiniň smartfonunda ýüzden gowrak programma bar, ýöne şolaryň diňe onusy (tehniki programmalary hasaba almazdan) hemişe ulanylýar.

“Şonuň üçin programmalaryňyzy hökman barlaň, eger-de siz käbir programmalaryň zerur däldigini görseňiz, olary aýyryň, çünki olar ýer tutýarlar we yzygiderli täzelenip durýarlar, bu hem internet trafigini ýokarlandyrýar” – diýip, hünärmen belledi.

Smartfon has çalt işläp biler ýaly, ulanmaýan programmalaryňyz üçin push-duýduryşyny öçürmek, şeýle-de fon režiminde işleýän programmalary hem ýatdan çykarmazlyk maslahat berilýär.

Mundan başga-da, “bulutlarda” saklanýan maglumatlary barlamaly. Düzgün bolşy ýaly, munuň köpdügini göz öňünde tutup, ony arassalap durmaly, bulutda iberilýän maglumatlaryň göwrümini artdyrmazlyk üçin gereksiz suratlary aýyrmaly.

“Telefonuň ýadyna messenjerlerden gelýän suratlary, mazmunlary, wideolary we audiolary köpeltmegiň zerurlygy ýok – telefon sazlamalarynda bu zatlardan gaça durmaly, ýogsam, bu siziň buludyňyzy artdyrar we messenjeriň arhiwinde saklanar” – diýip, Kuskow sözüni jemledi.