Edara-kärhanalaryň algy-bergileriniň hasaplaşygyny geçirmegiň tertibi üýtgediler

Edara-kärhanalaryň algy-bergileriniň hasaplaşygyny geçirmegiň tertibi üýtgediler

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow maliýe hasabatlylygy boýunça kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda edara-kärhanalaryň, döwlete dahylsyz taraplaryň pudagara gatnaşyklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler yzygiderli dowam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna edara-kärhanalaryň maliýe-ykdysady ýagdaýyny seljermek, kadalaşdyrmak we sagdynlaşdyrmak, olaryň tölege ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, algy-bergileriň hasaplaşygyny geçirmegiň tertibine üýtgetmeleri girizmek arkaly býujete tölemeli salgytlar we ýygymlar bilen birlikde, jerimeler, puşmana tölegleri babatda hem özara hasaplaşygy geçirmek baradaky teklibi hödürlenildi.

Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysady ulgamda kadalaşdyryjy hukuk resminamalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleriň dünýäde emele gelýän ýeňil bolmadyk maliýe ýagdaýlaryny yzygiderli we düýpli öwrenmegiň esasynda alnyp barylmalydygyny belledi. Oňaýsyz daşarky ýagdaýlaryň milli ykdysadyýetimize ýetirýän täsirini azaltmak babatda dessin çäreleriň görlüşine örän uly üns berilmelidir diýip, döwlet Baştutany nygtady.

Milli Liderimiz wise-premýeriň hödürlän teklibini makullap, degişli resminamalary taýýarlamagy hem-de olary ygtyýarly edaralar bilen ylalaşmagy tabşyrdy.