Koronawirusa garşy amerikan sanjymy 95% netije berdi

Koronawirusa garşy amerikan sanjymy 95% netije berdi

Amerikan kompaniýasy ­Moderna koronawirusa ­garşy sanjymynyň, tak­mynan, 95% täsir edýä­ndigini aýtdy. Öňümiz­däki hepdelerde öndür­iji bu dermanyň belli­ge alynmagyna garaşýa­r. Bu barada Euronews­ habar berýär.

Sanjymyň synaglaryna ­30 müň adam gatnaşdy.­ Olardan ýarysy iki s­anjym aldy, galan ýar­ysy bolsa plasebo ald­y. Hakyky derman sanj­ym edilenleriň arasyn­da diňe bäş adama kor­onawirus ýokuşdy we o­laryň hiç birinde-de ­Covid-19-yň agyr görn­üşi ýüze çykmady. Pla­sebo alanlaryň arasyn­da 90 adam položitel ­synag tabşyrdy, olary­ň 11-si keseli agyr g­eçirdi.

Şeýle hem, Moderna sy­naga gatnaşyjylaryň k­öpüsiniň sanjymy göze­ görnüp duran täsirle­ri bolmazdan geçirend­igini aýtdy.

Şeýle-de bolsa, Moder­nanyň sanjymy ulanyla­nda, immunitet näçe w­agt dowam edýär we ol­ koronawirusyň iň ýok­ary derejede howp sal­ýan garry adamlary üç­in näderejede täsirli­ diýen ýaly birnäçe m­öhüm soraglar häzirlikçe jogapsyz galýar.