R.Meredow Ýaponiýanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatlaryny kabul etdi

R.Meredow Ýaponiýanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatlaryny kabul etdi

16-njy noýabrda wise-premýer, Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Hiroýuki Ýamamotodan ynanç hatlarynyň nusgasyny kabul etdi.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda diplomatlar döwletara we pudagara derejesinde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň önjeýli häsiýetini belläp geçdiler.
Taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň we pugtalandyrylmagynyň täsirli guraly hökmünde «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogy öňe çykaryldy.
Taraplar hyzmatdaşlygyň giň toplumy boýunça gatnaşyklary işjeň dowam etmek babatynda ylalaşdylar.